Služby

 • Genealógia
 • Heraldika
 • Epigrafika
 • Monografia

Genealógia

~ je pomocná veda historická zaoberajúca sa vzťahmi medzi ľudskými jedincami vyplývajúcimi z ich spoločného rodového pôvodu

~ genealógia bola už súčasťou starých civilizácii, keď sa zostavovali súpisy rodín a rodov. V stredoveku sa zaoberala kráľovskými a šľachtickými rodmi. Od polovice 16. storočia sa povinným zavedením cirkevných matrík začali viesť informácie o narodení, krste, sobáši a úmrtí každého člena spoločnosti, čo umožnilo využiť genealógiu aj u nešľachtického obyvateľstva Uhorska.

~ jej výsledky štúdií sa využívajú v historiografii, práve, hospodárstve, kultúre, v biológii, genetike, antropológii, lekárstve, demografii a iných odboroch

~ poskytované služby v oblasti genealógie:

 • zostavenie rodokmeňa
 • dejiny rodiny a rodu
 • výtvarné vyhotovenie genealógickej tabuľky

Heraldika

~ je pomocná veda historická, zaoberajúca sa skúmaním erbu a jeho častí, ako po stránke výtvarného stvárnenia, tak po stránke jeho spoločenskej funkcie

Poskytované služby v oblasti heraldiky:

 • vyhľadávanie erbu pre obce
 • vyhotovenie erbu alebo novotvaru
 • popis erbu
 • historický vývoj erbu

Epigrafika

~ je pomocná veda historická zaoberajúca sa nápismi

Poskytované služby v oblasti epigrafiky:

 • epigrafický rozbor písma - textu (budovy, náhrobné kamene a pod.)

Monografia

~ je spravidla vedecké dielo, publikácia alebo aj časť publikácie, kde je spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená má charakter vedeckej práce, ktorá vznikla na základe skúmania daného problému

Poskytované služby v oblasti monografií:

 • dejiny obce, regiónu
 • dejiny organizácie
 • dejiny historickej udalosti

lucia